Monday, October 09, 2006

eskiz defterim


geçen gün internet kullan›c›lar› aras›nda yap›lan bir araflt›rmada çok fazla internete giren kiflilerin sosyal bir cahil mi, yoksa bilgili bir asosyal mi? olduklar›n›n cevab› verilmeye çal›fl›yodu. Ben kendi ad›ma her iki olguda da yaflad›€›m için cevab›m sosyal bir cahil diyorum. Ya siz?

No comments: